panoramiche

Articoli

Een postume onderscheiding van general Sosabowski
Ondertekenaar: Ministro HGJ Kamp


Volgend op de behandeling van de defensiebegroting voor 2005 heeft de Tweede Kamer de motie Van Baalen / Timmermans inzake un postume onderscheiding van de Poolse general-majoor Sosabowski aangenomen (29800 X, nr.39). Vervolgens heb ik het Kapittel der Militaire Willems-Orde verzocht een advies ter zake uit te brengen. In de adviesaanvraag heb ik tevens gevraagd aandacht te besteden aan de mogelijke onderscheiding van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade, waarvan general-majoor Sosabowski de commandant was tijdens de operatie Market Garden nel settembre 1944.

Op 30 maart 2005 heb ik u gemeld (29800X, nr.61) dat de beantwoording van de adviesaanvraag een grote mate van zorgvuldigheid vereist. De voorzitter van het Kapittel aveva laten weten het noodzakelijk te achten aanvullend onderzoek a Groot-Brittannië te doen. In verband daarmee heb ik aangegeven het advies van het Kapittel voor 1 settembre 2005 te verwachten. De vertaling van de ve te raadplegen Poolse documenten bleek langer te duren dan verwacht. Op 23 augustus jl. heb ik u daarover geïnformeerd (29800X, nr. 116).

Op 17 novembre jl. heeft de voorzitter van het Kapittel advies uitgebracht. Het onderzoek heeft zich uitgestrekt to wetenschappelijk verantwoorde historische publicaties en de archieven en collecties van het Airbornemuseum (Oosterbeek), van het Nationaal Archief (Den Haag), van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam) Ramo di analisi e memoria aziendale di Britse ministerie van Defensie (Londra), archivi nazionali van de Britse (Londra), Istituto polacco e Museo Sikorski (Londra). Verder hebben intervista plaats gevonden.

Bij de oordeelsvorming sta rekening gehouden met het gegeven dat de Poolse parachutistenbrigade onvoldoende getraind was en weinig gevechtservaring had. Vastgesteld è dat come gevolg van problemen met het luchttransport de brigade niet op volle sterkte en later dan gepland in het operatiegebied kwam met a opdracht die onder uiterst moeilijke omstandigheden en zonder de vereiste vuursteun moest worden uitgevoerd. Met vasthoudendheid en moed è getracht de opdracht uit te voeren. Een groep van circa 200 militairen è er onder zwaar vijandelijk vuur in geslaagd de Neder-Rijn over te steken en vervolgens op de noordelijke oever te nemen aan de gevechten.

Nel 1946 zijn 22 Poolse militairen van de 1e Poolse Pantserdivisie voor hun aandeel in de bevrijding van Zuid-Nederland onderscheiden, van wie 17 incontrato een dapperheidsonderscheiding. Een regeringsvoornemen uit 1946 om tevens dapperheidsonderscheidingen you verlenen aan Poolse militairen van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade - waarvan Sosabowski de commandant was - is om niet meer te achterhalen redenen niet geëffectueerd. Uit het advies van het Kapittel blijkt dat het niet meer mogelijk is de moedige daden van individele militairen onomstotelijk vast te stellen. Wel is volgens het Kapittel aangetoond dat het optreden van de parachutistenbrigade come geheel toekenning van de Militaire Willems-Orde rechtvaardigt. Het niet to uitvoering gebrachte voornemen uit 1946 kan also worden gerealiseerd door de Parachutistenbrigade of de eenheid die de tradities daarvan voortzet collectief te onderscheiden.

Het alsnog uitvoeren van het voornemen uit 1946 past binnen het besluit van de ministerraad van 9 juli 1951 on 1 juli 1952 ingediende voorstellen voor toekenning van een dapperheidsonderscheiding voor daden verricht in de Tweede Wereldoorlog niet meer in behandeling.

Gelet op het advies van het Kapittel heb ik besloten Hare Majesteit de Koningin een voordracht you doen on aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade een Militaire Willems-Orde toe te kennen wegens uitzonderlijke from the moed, beleid enriching trouwagen van der Moed preso tijdens de operatie Market Garden. Alle Poolse militairen, de commandant en zijn manschappen, die bij Driel en Oosterbeek hebben gevochten, worden op deze wijze geëerd. Zij hebben door hun deelname aan de strijd tegen de Wehrmacht een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uiteindelijke bevrijding van Nederland en daarmee aan de belangen van de Nederlandse Staat.

Het vasthoudend optreden van de brigade is in hoge mate te danken aan de doortastende en onverschrokken wijze waarop general-majoor Sosabowski het commando heeft gevoerd en persoonlijk aanwezig is geweest op kritieke plaatsen en momenten. In het advies van het Kapittel wordt geconcludeerd dat niet voldoende bewezen kan worden dat het hier uitstekende daden van moed, beleid en trouw betreft in de zin van de Wet op de Militaire Willems-Orde. Een voordracht voor un postume toekenning van de Militaire Willems-Orde aan de general-majoor Sosabowski persoonlijk è derhalve niet mogelijk.

Ik heb daarop de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het ministerie van Defensie gevraagd te advisoreren del generale-majoor Sosabowski in aanmerking komt voor een andere dapperheidsonderscheiding. Deze commissie heeft mij geadviseerd hem voor the dragen voor de Bronzen Leeuw. Deze onderscheiding komt in de rangorde van Nederlandse onderscheidingen direct na Militaire Willems-Orde, aangezien het Verzetskruis, dat altijd na de Willems-Orde kwam, niet meer wordt toegekend. De Bronzen Leeuw wordt gegeven aan hen die zich in de strijd tegenover de vijand door bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Generaal-majoor R.Urquhart, comandante della 1a Divisione aviotrasportata britannica, muore anche per la partecipazione all'operatie Market Garden, nel 1946 deze onderscheiding ontvangen. Met genoegen volg ik het advies van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen en heb ik besloten aan Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de general-majoor Sosabowski postuum de Bronzen Leeuw toe te kennen.

Oltre il wijze van uitreiken van de Militaire Willems-Orde en de Bronzen Leeuw zal de komende periode overleg volgen binnen de regering, incontrato de Poolse autoriteiten e incontrato familieleden van de general.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Commenti (0)

Non ci sono ancora commenti pubblicati qui

Lasciate i vostri commenti

  1. Pubblicare un commento come ospite. Registrati or accesso al tuo account.
Allegati (0 / 3)
Condividi la tua posizione